Процедура по завеждане на претенции по затраховка КАСКО

Като част от Vienna Insurance Group, дружеството ни е пряк представител на ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп” за уреждане на претенции по застраховки “Каско”. Ако разполагате с валидна застраховка “Каско” в някоя от тях, и автомобилът Ви е увреден от покрито според Общите условия застрахователно събитие на територията на страната, е необходимо да попълните заявление по образец в някой от нашите офиси.

Попълнените заявления към застрахователя незабавно се регистрират в софтуерните ни системи и получават уникален номер, който се предоставя за идентификация при по-нататъшната комуникация във връзка с предявения иск.
В центровете на компанията се извършват се огледи и заснемане на уврежданията, както и същинската обработка на претенциите. Дружеството поддържа и администрира договорите със сервизната мрежа на двата застрахователя от Vienna Insurance Group, като е упълномощено да издава и възлагателни писма по застраховки “Каско” в определените от условията на договорите случаи.

Огледите се извършват от квалифицирани специалисти, разполагащи с най-модерна техника, с възможности за бързо и точно установяване на повредите и връзката им със съответното събитие. Компанията поддържа и мобилни групи (собствени и наети по договор), които могат да посетят на място съответния инцидент, да окажат пълно съдействие. Модерната техника, с която те разполагат, позволява завеждане на щета и от самото място на произшествието.

Ако автомобилът Ви е пострадал от събитие в чужбина, разполагате със съответното разширено покритие по застраховки “Каско” е необходимо да изпратите уведомление на e-mail kasko_claims@bulstrad.bg и да следвате дадените указания.

ЗА РЕМОНТ В СЕРВИЗ

Случаите, в които застраховката на Вашия автомобил дава право (в случай на щета) на ремонт в сервиз, «Ви Ай Джи Сървисиз България» е упълномощена от представляваните застрахователи от Vienna Insurance Group да издаде възлагателно писмо за ремонт и да Ви насочи към конкретен сервиз в договорни отношения с компанията.
За целта е необходимо да са изпълнени следните изисквания:

  • да имате валидна застраховка «Бонус Каско»; «Каско Стандарт»; «Каско Избор» в ЗАД«Булстрад Виена Иншурънс Груп», даваща право на ремонт в сервиз;
  • да са платени всички вноски от застрахователната премия (ако не е уговорено друго);
  • да е налице покритие за претърпение от Вас вреди съгласно условията на застраховката;
  • да са изпълнени всички изисквания на Общите условия за доказване на претенцията по основание и размер;
  • при наличието на тези предпоставки, специалистите на «Ви Ай Джи Сървиисиз България» ще издадат възлагателно писмо за ремонт на Вашия автомобил към конкретен сервиз за сметка на застрахователя, и ще Ви дадат по-нататъшни указания относно ремонта.

За съжаление тази опция се предлага само по застраховки «Каско».
Повече информация за мрежата от сервизи в договорни отношения с компаниите от Vienna Insurance Group в България можете да намерите въ съответната бърза връзка на сайта.

ДРУГИ НАЧИНИ НА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

Съобразно клаузите сключената от Вас застраховка «Каско» в компаниите от Vienna Insurance Group, застравателите предлагат различни начини на обезщетяване..

Ако автомобилът Ви не отговаря на изискванията за ремонт в договорен сервиз, “Булстрад Виена Иншурънс Груп” ЗАД предлага обезщетяване по експертна калкулация. Експертизите се изготвят от “Ви Ай Джи Сървисиз България”, на база реални цени на авточастите в България, съобразени със технологиите за ремонт ставки за труд, боя и материали, с най-съвременен софтуер и използване на актуални бази данни на производителите на съответните марки и модели МПС.

При избран друг начин на обезщетяване при завеждането на щетата е необходимо да посочите банкова сметка на собственика на автомобила (или упълномощено от него за получаване на обезщетението трето лице), по която ще бъде преведено съответното обезщетение.