Процедура по завеждане на претенции по затраховка ГО за автомобил

В случай, че автомобилът Ви е увреден от пътно-транспортно произшестви в страната, с виновен друг водач, в офисите на «Ви Ай Джи Сървисиз» ще Ви бъде оказано пълно съдействие за регистрация и комплектоване на преписката, оглед и документиране на уврежданията, и препращането й за обработка или изплащане към съотвения застраховател.

За целта е необходимо да посетите някой от нашите офиси, служителите в които ще Ви окажат пълна подкрепа.

Завеждането на претенцията става след попълване на заявление по образец, което се регистрира незабавно в софтуерните ни системи и получава уникален номер, който се предоставя за идентификация при по-нататъшната комуникация във връзка с предявения иск.

Уреждането на претенциите в страната се извършва при стриктно спазване на Кодекса за застраховането и Наредба № 24 на Комисията за финансов надзор на Република България, която има задължителен характер за всички опериращи у нас застрахователи. Дружеството урежда пряко претенции към компаниите от Vienna Insurance Group в България - ЗАД«Булстрад Виена Иншурънс Груп» и като независим посредник, към други застрахователи, Гаранционния фонд и други.

ПРИ ПТП В ЧУЖБИНА с виновен друг участник, дружеството може да Ви предложи пълно съдействие за предявяване и уреждане на иск към неговия застраховател – по силата на Четвъртата директива за автомобилното застраховане на ЕС, или – като независим посредник, разполагащ с възможности и квалифициран персонал за всякакъв род експертизи.