Партньори

Наши партньори, с които работим за защита на Вашия интерес в ежедневната ни работа и по силата на договори са: Vienna Insurance Group ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп” “Авус Интернешънъл” Гаранционен фонд на Република България Чуждестранни кореспонденти на застрахователна компания ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

Като независим посредник, дружеството ни оказва пълно съдействие за подготовка и предявяване на искове за щети по автообилни затраховки към всички местни и много чужди застрахователи.

Организациите, с които тясно сме свързани по силата на законов или друг нормативен регламент са: НББАЗ; АБЗ; КФН и други.

Добрите ни контакти и тясното сътрудничество с тях ни дават възможност за ефективна защита на интересите на всички наши клиенти.